انتقال قدرت دراستانها باید با همان آرامش و عقلانیت مرکز باشد

بسمه تعالی از آنجا که بدنبال تغییر وزرا و دولت ،بطور طبیعی تغییرات مدیریتی به بدنه اجرایی در استانها نیز سرایت میکند ،باید مراقبت کرد که این تغییرات در شرایط سالم و آرام و بدون تنش وبا حفظ روند اجرایی استان صورت گیرد. اگر چه دولت انقلابی سیزدهم بلحاظ سیاستها و خط مشی بدنبال تغییرات […]