ششمین مرحله تجلیل از قهرمانان المپیاد استعدادهای برتر

آغاز پروژه بازپیرایی و گسترش باغ آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی