تقویت ارتباط و تعامل دولت های مسلمان با یکدیگر

زلمی ویسا، والی قندهار در صدر هیاتی متشکل از بخش های دولتی و خصوصی با استاندار خراسان رضوی، در مشهد مقدس دیدار کرد. علی رضا رشیدیان  با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط و تعامل دولت های مسلمان با یکدیگر، بر توسعه ی مناسبات با کشور افغانستان به ویژه ولایت  قندهار تاکید کرد. وی خواستار استفاده […]