1

انتقال قدرت دراستانها باید با همان آرامش و عقلانیت مرکز باشد

بسمه تعالی
از آنجا که بدنبال تغییر وزرا و دولت ،بطور طبیعی تغییرات مدیریتی به بدنه اجرایی در استانها نیز سرایت میکند ،باید مراقبت کرد که این تغییرات در شرایط سالم و آرام و بدون تنش وبا حفظ روند اجرایی استان صورت گیرد.
اگر چه دولت انقلابی سیزدهم بلحاظ سیاستها و خط مشی بدنبال تغییرات و اصلاحات مهمی در تمام عرصه های مدیریتی کشور است تا کارآمد سازی و تحول و نوسازی دستگاه اجرایی را در راستای گام دوم انقلاب،محقق سازد ،ولی بنا نیست این تغییر در فضایی سرشار از تخریب و تهمت و بی انصافی واحیانا تحمیلات جناحی صورت گیرد ،
حزب موتلفه استان خراسان رضوی
از تمام جریان‌ها و رسانه های استان انتظار دارد که بر اساس بلوغ سیاسی و درک حساسیت شرایط،اجازه دهند تصمیم گیران محترم دولت انقلابی براساس شاخصها و شایستگی افراد برای مسئولتهای مهم استان در فضایی فکورانه و دوراندیشانه با مشورت مسئولان ذی‌نفوذ استان اقدام نمایند .لذا حفظ حرمت و انصاف نسبت به خدمتگزاران دلسوز و صدیق و مردمی استان لازمه حاکمیت عقلانیت در شرایط کنونی
است .قطعا تصمیم دولت محترم در خصوص مدیریت استان مبتنی بر
مشورت و منافع و مصالح استان پهناور خراسان رضوی ،خواهد بود.
به امید تحول و نوسازی در شیوه مدیریت وحکمرانی در استان خراسان رضوی.
حزب موتلفه اسلامی ،استان خراسان رضوی.