سیگنال مثبت صداوسیما به قاچاقچیان

رییس هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز با انتقاد از رویکرد صداوسیما به تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: صداوسیما با توزیع اطلاعات نادرست، کمکی به مبارزه با قاچاق نمی‌کند، بلکه با این روش به قاچاقچیان سیگنال مثبت می‌فرستد.

احمد انارکی محمدی، با بیان اینکه رییس مجلس تاکنون مانع از تحقیق و تفحص از هیچ دستگاهی نشده، یادآور شد: گزارش تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراتر از آنچه در برنامه متن – حاشیه صداوسیما عنوان شده، اختصاص به تحقیق از یک ستاد خاص ندارد، بلکه فراگیری آن تفحص از ۲۰ و چند دستگاه و دامنه‌اش همچنان که در عنوان طرح آمده، مربوط به دلایل ناکارآمدی مبارزه با قاچاق در همه دولت‌هاست.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس یادآور شد: بیان این مطلب که رییس مجلس مانع از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده، آدرس غلط است‌. رییس مجلس به فاصله چند روز پس از تصویب تحقیق و تفحص در جلسه علنی، اعضای هیئت را منصوب کردند و چندین بار تکمیل گزارش را پیگیری کردند. اساسا فرایند ارسال گزارش به هیئت رییسه طی نشده که ایشان بخواهند نسبت به قرائت آن ممانعت داشته باشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: گزارش برای قرائت در صحن باید ابتدا به هیئت رییسه ارسال شود که هنوز این فرایند از سوی هیئت تحقیق و تفحص طی نشده است.