1

نمایشگاه نقاشی‌های عسل همتیان، این روزها در گالری فرزاد مشهد