پوستر نمایش «مفیستو» به کارگردانی «مسعود دلخواه»

پوستر نمایش «مفیستو» به کارگردانی «مسعود دلخواه» و با طراحی «جواد علیخوئیان» هنرمند تئاتر مشهد، رونمایی شد.