1

اخطاریه محیط زیستی برای 6مرکز معاینه فنی!

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در پی بازدید‌های نظارتی کارشناسان 6مرکز معاینه فنی در استان به دلیل عدم رعایت استانداردها اخطاریه دریافت کردند

محمد عرفانی افزود: مراکز معاینه فنی در صورت رعایت نکردن استانداردهای تعیین شده و نحوه عمل ناقص موجب و عامل بروز آلودگی هوا می شوند.
وی با اشاره به بازدید‌های نظارتی انجام شده در سال گذشته بیان کرد: از مجموع 20 مرکز معاینه فنی خودرو در استان تعداد 56 مورد بازدید در سال گذشته ثبت شده است.
وی اظهار کرد: در این تعداد بازدید در مجموع 186 مورد نمونه برداری توسط کارشناسان ناظر و بازدید کننده محیط زیست از مراکز معاینه فنی برداشته و مورد آزمایش قرار گرفته است.
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در آزمایشات و سنجش‌های انجام شده تعداد 672 فاکتور مورد سنجش قرار گرفته است .امسال نیز بازدید‌های نظارتی بر فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو با قوت ادامه دارد.