1. مطالب منتشر شده در دسته ی "جامعه"
معلولیت تنگنایی برای دختران!
«صبح امروز» به مناسبت‌روز جهانی معلولان گزارش می‌دهد؛

قبل از اینکه جواب سوالات ما را بدهد، این طور شروع کرد:«بازهم خدا را شکر که روزی برای ما کم‌توان‌ها در تقویم هست وگرنه احتمال نداشت در تمام طول زندگی‌مان کسی با این بهانه سراغمان را بگیرد«. ثمین همان ابتدا گفت: «اسم خودم را توی گزارش بیاور ولی درباره بقیه مشخصاتم چیزی ننویس». او درباره […]

خون به دل ماماهای مشهدی
دستورالعمل کاری ما واضح و مبرهن است؛

یکم آبان ماه سال جاری، روزی بود که تعدادی از ماماهای مشهدی در اعتراض به عملکرد بیمارستان‌ها نسبت به پذیرش ماما در انجام زایمان طبیعی تجمع کردند. آنان در داخل محوطه دانشگاه علوم پزشکی مشهد جمع شده و خواستار اجرای صحیح قانون به دستورالعمل کاری خود بودند. موضوع چه بود؟ طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی […]

سیاست غلط داخلی علت اصلی کمبود دارو
گفت‌وگو «صبح امروز» با داروساز مشهدی؛

یک داروساز گفت: ‌‌با شروع تحریم‌ها که موثر در معیشت مردم و قیمت کالاها بود صنعت دارو و توزیع دارو را نیز تحت تاثیر خود قرار داد. پس از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام، بعد از اقتصاد اولین اثرات منفی بر روی چرخ‌های دارو و درمان بود. اما این موضوع چیزی نبود که بتوان […]

در قانون چند قدم عقب هستیم
در حاشیه همایش «راه دشوار زن بودن» ؛

وکیل پایه یک دادگستری گفت: مجلس شورای اسلامی در قوانین بایستی  به‌روز و نیز در فقه پویا پیشگام باشد که نیست و حرکت مجلس در حوزه زنان کند است. به گزارش روزنامه”صبح امروز” عباس شیخ‌الاسلامی در نشست «راه دشوار زن بودن» که با موضوع بررسی عملکرد فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و قوانین حمایتی از […]

باید ثابت کنیم خشونت دیده‌ایم!
در حاشیه نشست خبری «مامنی برای من» ؛

خشونتعلیهزنانیکیازمهمترینمشکلاتبهداشتعمومیوازمصادیقبارزنقضحقوقبشربودهوبهازایبرآوردهایجهانیازهر ۳ زنیکنفردرطولزندگیخودخشونتجسمیویاجنسیراتجربهمی‌کند. زناندرهمهدورانزندگیخودممکناستباخشونتروبه‌روشوند. علاوهبرهمسر،پدروبرادروحتیفرزندانپسرنیزمی‌توانندبهزنخشونتکنند. زناندرزندگیخودچهارشكلخشونتشاملفیزیكی،روانی،اقتصادیوجنسیراتجربهمیكنند. خشونتفیزیكی،همان‌طوکهازنامشپیدااست،شیوههایآزارواذیتجسمانی،ضربوجرح،كشیدنمو،سوزاندن،گرفتنوبستن،زندانیكردن،اخراجازخانه،كتككاریمفصل،محرومكردنازغذا،سیلی،لگدومشتزدن،كشیدنوهلدادن،محكمكوبیدندر،بههمزدنسفرهومیزغذاوشكستناشیایمنزلراشاملمیشودكهایننوعخشونتممكناستبرایهمهزنانبدونتوجهبهنوعتحصیلات،نژادووضعیتخانوادگیرویدهد. بخشبزرگیازاینخشونت‌هاازسویشرکایجنسیوهمسرانزنانبهآنانتحمیلشدهوحدود ۳۰ درصداززنانیکهدرطولزندگیشانارتباطعاطفیوزناشوییراتجربهکردهفرم‌هایگوناگونیازخشونتراازسویشرکایزندگیشانگزارشکرده‌اند. براساستعریفارائهشدهازسوی «سازمانمللمتحد»،اعمالهرگونهرفتارویاگفتارآزاردهندهازسویمردانیازنانکهسببآسیب‌هایفیزیکی،جنسی،ذهنییارنجزنانشودخشونتعلیهزنانتعریفمی‌شود. استفادهازکلماتتوهین‌آمیزوتحقیرکننده،استفادهازعباراتتهدیدآمیز،فریادکشیدن،رفتارهایکنترلکننده،کتکزدن،اعمالزوربرایبرقراریرابطهجنسیوعاطفی،آسیبزدنبهدستگاهتناسلی،ختنهکردنوتجاوزجنسیازجملهرفتارهایخشونت‌آمیزعلیهزناناست.درمواردشدیدخشونتعلیهزنانمی‌تواندسببمرگآنانشدهیااحساسخودکشیدرآنانراتقویتکند. دربیشاز ۴۰ درصدازمواردخشونتعلیهزنان،آسیبجسمانیگزارششدهاست. خشونتعلیهزنانهمچینمی‌تواندمنجربهپدیدآمدناختلالاتیچونافسردگی،اختلالاسترسیپسازضایعهروانی،اختلالاضطرابی،مشکلاتخواب،اختلالغذاخوردنوتلاشبرایخودکشیشود. همچنینخشونتجنسیدردورانکودکیمی‌تواندتاثیراتعمیقیبرزندگیآیندهفردبگذاردوویرادرمعرضاعتیادبهالکلوموادمخدرویاتندادنبهروابطجنسینامتعارفوپرخطرقراردهد.خشونتعلیهزنانعلاوهبرتحمیلبارروانیوجسماتیبرزنبرکودکانخانوادهنیزتاثیرداردورشدکودکاندرخانواده‌هاییکهعلیهزنانخشونتاعمالمی‌شود،تاثیراتمهمیبربهداشتروانیوجسمانیونتیجتازندگیآنانمی‌گذاردکهپرخاشوافسردگیازجملهاثراتروانیاینمسالههستند. کانونسوراباتوجهبههفتهخشونتعلیهزنانبابرگزاریسلسلهنشست‌هایاندیشهشهرهمایشیراتحتعنوانمامنیبرایزنانودخترانخشونتدیدهونیزآشناییباخانه‌هایامنباحضورموسسمرکزخانهخورشیدبرگزارکردکهدرادامهبهتوضیحآن‌چهدراینهمایشگفتهشدمی‌پردازیم. مدیرعاملکانونزنانحقوق‌دانسوراگفت: مابرایافرادیکهدرمعرضانواعخشونتقرارگرفتهوبزهدیدهشناختهمی‌شوندهیچقانونحمایتیدرنظرنگرفتیم. بهگزارشروزنامه”صبحامروز” مرضیهمحبیدرهمایشنگاهیبهوضعیتزنانودخترانخشونتدیدهکهظهرروزسه‌شنبهدرسالنآمفی‌تئاتردانشکدهمهندسیدانشگاهفردوسیمشهدبرگزارشد؛افزود: خشونتعلیهزنانموضوعیجهانیبودهوصرفاًمختصکشورمانیست. جامعه‌شناسانمعتقدنداختلافبینبشریتاززمانخشونتعلیهزنانآغازشده،زیرازنانفرودست‌ترازمردانهستندواززمان‌هایگذشتهزنانبایددرخانهمی‌مانندومردانبیرونازخانهبودندوزورشانبرزنانغلبهداشت. مدیر کانون زنان حقوقدان سورا افزود: خیلیوقت‌هامتاسفانهزناننمی‌توانندکتک‌خوردنوخشونتواردهبهخودرادردادگاه‌هاثابتکنند. زنانبسیاریکهدربرابراینخشونت‌هایخانگیسالیانسکوتمی‌کنندوآنرامی‌پذیرند. باوجودرسانه‌ها،آموزش‌هاوتحصیلاتبالا،هنوزهمزنانیوجوددارندکهخشونترامی‌پذیرندودربرابرآنساکتمی‌‌مانند.درجامعهمازنانیکهموردآزارواذیتجنسیقرارمی‌گیرندبایدثابتکنندکهفردخاطیهمسرشانبودهوقانوناگرچهامروزوضعیتبهتریداردامابازهمحمایتکم‌تریاززناندارد. ویتصریحکرد: سیاستکلیقوهقضاییهدرکیفردهیوجزادهیومجازاتافرادبزه‌کاربهاینصورتاستکهاینافرادراازجامعهجداکردهوهیچبرنامهحمایتیبرایزندگیاینافرادبعدازبزه‌دیدگیندارندواینخودسببتشویقاینافرادبهسمتبزه‌کاریورفتنبهسمتدیگرآسیب‌هایاجتماعیاست. محبیاظهارداشت: تشکیلخانه‌هایامنبرایزنانبزه‌دیدهازجملهاقداماتوسیاست‌گذاری‌هایدولتاستکههنوزبرایبهبودراهبسیاریدرپیشرودارندودرشهرمشهدتنهایکمرکزامنبراینگه‌داریزنانبزه‌دیدهوجوددارد. ویعنوانکرد: یکیازسیاست‌هاییکدولتبایدبرایجلوگیریازآسیب‌بیشترافرادبزهدرنظربگیردتخصیصاعتباروبودجهبراساسجنسیتیبودهوبایدجهت‌گیریجنسیتیپیدامی‌کند. محبیتوضیحداد: مطالعاتبسیاریدرموردراه‌هایجلوگیریازخشونتعلیهزنانصورتگرفتهگرفتهوروش‌هایمتعددیازسویکارشناسانبرایآنپیشنهادشدهاست. آموزشافراددرجامعهازمهمترین‌روش‌هایپیشنهادیاست. آگاهیازعواقبخشونت‌ورزیمی‌تواندتاحدیبازدارندهباشد. اعمالقانونبرآزارگرانازدیگرراه‌هاییاستکهمی‌تواندازمیزانخشونتعلیهزنانبکاهد. درادامهایننشستنامزدشورایشهرتهرانگفت: مادرحالحاضربالوایحیدرمجلسروبروهستیمکه ۱۰ سالاستبدونبررسیباقیمانده‌اند. سوالاصلیاینجاستکهماچهموضوعیمهم‌ترازوضعیتزنانوکودکانمانداریم؟لوایحمربوطبهحمایتازکودکانیامنعخشونتعلیهزنانسالهاستدردستورکارمجلسباقیمانده‌اند.بایدازمسئولانپرسیدچهموضوعیازامنیتزنانودخترانجوانمانوبهبودوضعیتکودکانماندرکشورمهمتراستکهسال‌هاستنوبترسیدگیبهآنهانرسیدهاست؟ مدیر موسسه خانه خورشید در […]

ترس به جای چتر
«صبح امروز» خشونت علیه کودکان و تعویق تصویب لایحه حمایت از کودک و نوجوان را بررسی می‌کند؛

کودکی را می‌شناختم که مادرش به اطرافیان و نزدیکان مدام تاکید می‌کرد تا او را نترسانند. شاید بهترین روشی که این مادر برای شجاع بار آوردن فرزند خود پیدا کرده بود همین نترسیدن و نترساندن بود. بعدها شنیدم که به خاطر شیطنت بیش از حد این کودک، دایی‌اش درحالی‌که چشم خواهرش را دور دیده بود؛ […]

نه به مردسالاری، نه به فمنیست
در نشست خبری به مناسبت هفته منع خشونت علیه زنان مطرح شد؛

خشونت علیه زنان تنها از طریق خشونت فیزیکی نبوده و شاید بتوان گفت خشونت فیزیکی آثار مخرب کم‌تری به نسبت دیگر خشونت‌هایی که در خصوص زنان صورت می‌گیرد را داشته چرا که خشونت‌هایی در جامعه علیه رنان انجام می‌شود که شاید دیده نشود اما آثار بد روحی و روانی بسیاری را بر سلامت زنان و […]

اینجا جایی برای بچه‌ها نیست!
«صبح امروز» کنوانسیون حقوق کودکان را بررسی می‌کند؛

انگار دنیا خاکستری محض باشد و کودکی و بازی و پاکی سرش نشود. انگار آدم روی زمین کم باشد و حتما باید پای بچه‌ای در میان باشد که عذر و تقصیری گناهی را به گردن کوچکش بگیرد. به جای درست کردن دنیای قشنگ، به جای تدارک سیسمونی و عروسک، به جای ماشین کنترلی، توپ و […]

تکاندن خوشه‌های خشم در زندگی
طلاق عاطفی نتیجه اصلی کدورت‌ها در روابط زوجین است؛

انسان موجودی است که با تعامل شناخته شده و در تعامل شخصیت وی شکل گرفته و معنا پیدا می‌کند و با رسیدن به مرحله‌ای در جهت تکامل این تعامل و ارتباطات انسان نیاز به شریکی برای ادامه زندگی دارد که جز با ازدواج میسر نمی‌شود اما گاهی انتخاب‌های نادرست در ازدواج باعث گرفتن تصميمی غلط […]

سکته مغزی قابل درمان
در نشست خبری به مناسبت هفته پیشگیری از سکته مغزی مطرح شد؛

عضو هیات علمی گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به اینکه سکته‌های مغزی شایع ترین علت ناتوانی در جهان به شمار می رود، گفت: سکته مغزی قابل درمان و پیشگیری است. سکته مغزی در کل دنیا دومین علت مرگ بشر است و اولین علت از کارافتادگی، اما در کشورهای پیشرفته در […]

قالب خبری